Sejarah Singkat Ke Empat Imam Mahzab yang Mahsyur

Assalamualaikum Wr, Wb

Sebagai mana kita ketahui Alim Ulama yang cerdik dan pandai bias menghadapi berbagai persoalan, dan apabila tidak ada dalam nas Al-Qur’an dan Hadits, mereka ber Ijtihad untuk menetapkan hukum peristiwa tersebut.

Dan hukum yang didapat oleh seseorang yang berijtihad dinamakan mahzab, dan sebenarnya Ulama yang ber ijtihad itu banyak dan terkenal akan mahzabnya, dan sebenarnya bukan hanya empat saja semisal, : Hasan Basri, As-Saury Ibnu Abi Laila, Al-Auza’iy, Al-Laisy dan masih banyak lainnya. Walaupun mereka mempunyai mahzab sendiri – sendiri akan tetapi mahzab mereka itu tidak berkembang seperti ke Empat mahzab yang akan saya uraikan secara singkat, dan bukan karena keterbatasan ilmu mereka, tapi mungkin karena pendukungnya kurang selepas ditinggal Ulama yang berijtihad.

Adapun mahzab yang emapat sekarang dan terus menerus mendapat dukungan dari ulama muslimin sampai sekarang, dan telah melahirkan beratus-ratus kitab yang ditulis sendiri dan disusun dari zaman ke kezaman oleh para murid masing-masing Imam itu, antaranya:

 1. Mahzab Hanafi

  Penyusunnya Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 hijriah dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 150 hijriah. Beliau belajar di kuffah, dan disanalah beliau mulai menyusun mahzabnya, dan kemudian Beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Bagdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap kaum muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai orang alim yang terbesar dimasa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandai meng –istimbat-kan hukum dari Al-Qur’ an dan Hadits.

  Dan menurut riwayat salah satu Ulama yang dapat dipercaya, Beliau adalah wadi’ ilmu fiqh (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh). Dan banyak Ulama semasanya bergaul dan mempelajari mahzab beliau dan hukum yang mereka dapat dari Imam Abu Hanifah mereka tulis (bukukan). Dan ulama pendukung mahzab Imam Abu Hanifah mengikutinya, walaupun ada juga sebagian besar Ulama yang menyelidiki dan memeriksa kembali hukum-hukum yang telah di istimbat dari Al Qur’ an dan Hadits, sebagian ulama memeriksa dalil-dalinya serta di sesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudharatannya, sehingga ada beberapa diantaranya tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah. Dan tidak sedikit yang berani menetapkan hukum-hukum sendiri menurut pendapat masing-masing.

  Diantara Sahabat yang tidak mufakat kepada Imam Abu Hanifah. Antara lain adalah,: Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Dan mahzab mereka banyak tersebar dan tersiar di Bagdad, parsi, Bukhara, mesir, syam dan lainnya.

 2. Mahzab Maliki

  Penyusunnya Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Beliu dilahirkan tahun 93 Hijriah dan meninggal dunia dalam bulan safar tahun 170 Hijriah. Beliau belajar di Madinah, dan disanalah beliau menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang. Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu saat menunaikan ibadah Haji.

  Imam Maliki menyusun mahzabnya atas empat dasar:

 • Al-Qur’ an
 • Sunnah Rasul(hadits)
 • Ijma’
 • Qias

Akan tetapi dasar yang terakhir dari ke empat dasar diatas hanya beliau gunakan dalam hal-hal terbatas saja dikarenakan beliu adalah Al-Hadits( ahli dibidang ilmu hadits). Imam Maliki berkata

” Sesungguhnya saya sebagai Manusia biasa kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu; mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah

Dalam hal ini imam Malik adalah ahli fiqh dan hadits, pada masanya beliau terbilang palin berpengaruh di seluruh Hijaz. Kebanyakan orangmenyebutnya “sayyid Fuqaha Al – Hijaz” (pemimpin ahli fiqh di daerah Hijaz). Dan beliau mempunyai sahabat-sahabat yang sebenarnya adalah murid beliau diantaranya yang terkenal : Muhammad bin Idris bin Syafi’I, Al-Laisy bin sa’ad, Abu Ishaq Al-Farazi. Dan paara pengikut mahzab ini terbanyak dan tersiar di Tunisia,Tripoli, Magribi, dan Mesir.

 1. Mahzab Syafi’i

  Penyusunnya : Imam Muhammad bin Idris bin Syafi’i, beliau adalah bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di khuzzah tahun 150 Hijriah, dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 hijriah, Sewaktu beliau berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Qur’ an(hafiz). Dan sejak umur 10 tahun beliau telah menghafal kitab yang ditulis Imam Maliki (Al-Muwatta) yang adalah Guru beliau sendiri, dan selepas umur 20 tahun Imam Syafii mendapatkan ijin dari sang guru (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata imam Ali bin Usman:

  ” saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar dari pada imam Syafii. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya dimasa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia lontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasaran”

  Dan ketika beliau menginjak umur 20 tahun beliau pergi ke Madinah karena beliau mendengar kabar tentang Imam Maliki, yang begitu terkenal sebagai seorang Ulama besar dalam ilmu fiqh dan hadits. Disana beliau belajar kepada Imam Malik, Syafii tidak hanya belajar kepada Imam Maliki akan tetapi diapun pergi ke Irak untuk belajar dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Dan pergi ke beberapa negri lainnya dan menempuh perjalanan kira-kira 2 tahun.

  Dalam perjalanan beliau kenegri-negri itu bertambahlah pengetahuannya tenteng keadaan hidup dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan dihadapinya. Dan kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid agar menetap di Bagdad. Dan setelah menetap Beliau menyiarkan Agama dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan.

  Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah bertukar pikiran dengan ulama-ulama, terutama sahabat-sahabat imam Abu Hanifah sehingga dengan pergaulannya dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun “qadim”(pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali keMekkah hingga tahun 198 hijriah. Dan pada tahun itu juga beliau pergi kemesir dan disanalah beliau menyusun pendapat nya yang baru (qaulul jaded).

  Kata-kata imam Syafii yang menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mahzabnya ialah

  :”apabila hadits itu sah, itulah mahzabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku”

  Dan para pendukung dan pengikut terbanyak mahzab Syafii antara lain: di Mesir, Kurdisthan, Yaman, Aden , Mekkah , Pakistan , Indonesia .

 2. Mahzab hanbali

  Penyusunnya: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Beliau lahir di Bagdad dan meninggal dunia pada hari jum’at 12 Rabbiul awwal 204 Hijriah, Semenjak kecil beliau belajar di bagdad. Syam, Hijaz, dan Yaman. Dan beliau adalah murid dari Imam syafii, dan Imam Syafii memujinya

  ” saya keluar dari bagdad, tidak saya tinggal disana seorang yang lebih taqwa, lebih wara’ dan lebih alim selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghapal hadits”

  Dari beberapa murid beliau yang terkemuka yaitu:

 • Imam Bukhari
 • Imam Muslim

Dan beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tak ada nas, beliau menyusun mahzab atas 4 dasar.:

 • Al-Qur’ an dan Hadits, Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya nas, kalau ada nas, beliau berfatwa menurut nas itu.
 • Fatwa sahabat, dalam satu peristiwa, apabila tidak ada nas yang bersangkutan dengan peristiwa tersebut, beliau mencari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah satu sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahan lain dari fatwa sahabat-sahabat lain , beliau menghukumkan peristiwa tersebut sesuai dengan fatwa sahabat tersebut. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau memilih kitab dan sunnah.
 • Hadits Mursal atau lemah, dasar ini dipakai apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain
 • Qias, dasar ini pun tak dilakukan selama masih ada dasar yang lain, maksudnya dasar ini dipakai jika tidak ada jalan atau dasar lain.

Beliau sangat berhati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tak ada nas dan asar sahabat. Dan muridnya pun menurunkan sifat beliau yang sangat hati-hati. Dan kemungkinan karena kehati-hatian itulah menyebabkan lambatnya tersiar mahzab beliau. Bermula dari Bagdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke negri lain. Dan selapas Raja Ibnu Sa’ud meninggal Saudi Arabia menetapkan bahwa mahzab Hanbali resmi bagi pemerintahannya. Perihal paling banyak pendukungnya terletak di hijaz, dan di Mesir tidak nampak mahzab ini kecuali pada abad ke 7 hijriah, dan hingga kini tidak banyak rakyat mesir yang mengikuti mahzab beliau.

Demikianlah sedikit ringkasan sejarah empat termahsyur dan perkembangan hukum fiqh, mudah mudahan bisa diambil ibroh dari ke empat Ulama itu agar terhindar dari perselisihan guna membenarkan diri sendiri.

Semoga Bermamfaat.

Hadannallah Wa’ Iyyakum azmain

Assalamualaikum Wr. Wb.

Iklan